Thursday, 22/8/2019 | 1:18 UTC+7
i-News

ศอ.บต.จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สายด่วน 1880

ศอ.บต. จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่งโมง ทางสายด่วน 1880

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค รับแจ้งเหตุ จัดของบริจาค เป็นตัวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกลุ่มคนยากจนในชุมชน หรือ คนในบัญชีซะกาต ผู้ที่อยู่ห่างไกล เกษตรกร ชาวประมง รวมไปถึงพระสงฆ์ โดยให้บัณฑิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค หรือ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ ได้ทางสายด่วน 1880 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ในวันนี้ (23 ธ.ค. 57) ที่ห้องโถง ศอ.บต. คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ข้าราชการ และลูกจ้าง ของ ศอ.บต. ได้เร่งบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 200 ชุด เพื่อนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.

ความคิดเห็น

comments

About