Thursday, 22/8/2019 | 1:15 UTC+7
i-News

ศอ.บต.ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านในปัตตานี

วันนี้ (6 มกราคม 2558) ที่ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ พนม.) ปีงบประมาณ 2558 ในระดับของพื้นที่จังหวัดปัตตานี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ โครงการ พนม. ถือเป็นโครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่รวมเอาหลักการสำคัญๆ ไว้ทั้งหมด คือ เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการรุกกลับลงสู่หมู่บ้าน / ตำบล การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็เป็นตำราฝึกสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน / ตำบล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และได้มีการดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนได้ให้ผลตอบรับอย่างสูงสุดจากพี่น้องประชาชน ทั้งในมิติของการความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งความนำไปสู่การสร้างโครงสร้างการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้นแบบ เน้นหลักการพัฒนานำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

comments

About