Headlines

ศอ.บต. จัดทำโครงการ “องค์กรใสสะอาด” จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. จัดทำโครงการ “องค์กรใสสะอาด” จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะกิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญมาก หลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีนโยบายเฉพาะเพื่อผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาหลักของชาติแต่ปัญหาคอร์รัปชั่นยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียนการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือแม้กระทั่งข้าราชการในกลุ่มบริหาร ข้าราชการการเมืองที่มีเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและส่อไปทางทุจริตประพฤติผิดมิชอบที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีแนวโน้มเพิ่มสูงทุกปี ศอ.บต. จึงได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมจัดทำองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตื่นตัวและตระหนักถึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการดำเนินงานโครงการ “องค์กรใสสะอาด” จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับผู้รับบริการ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้สันติสุขมากขึ้นต่อไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น