Headlines

สธ. เปิดโต๊ะหารือเชิงนโยบายผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความจำเป็นของร่างกฎหมายคือพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. …. ว่า การออกพ.ร.บ.ฉบับนี้   มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 กลุ่มใหญ่ คือ ปกป้องคุ้มครองเยาวชนจากการบริโภคยาสูบเป็นสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมยาสูบพุ่งเป้าหมายทางธุรกิจไปยังกลุ่มนี้ เพราะเยาวชนมีความอ่อนไหวทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาก ทำให้ง่ายต่อการถูกชักจูงให้มาบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว  มักจะเลิกได้ยากหรือเลิกไม่ได้เลย โดย 7 ใน 10 คนจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบไปตลอดชีวิต   และปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยกว่า 50 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ และครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ สำหรับประเด็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายภาครัฐ มิได้มีจุดประสงค์อื่นใด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามกับ 180 ประเทศทั่วโลก

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะกล่าวต่อว่า เนื่องจากที่ผ่านมา  มีหลายฝ่ายยังมีความกังวลในบางประเด็น เช่น การห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้  ได้ห้ามการแสดงราคาในลักษณะที่จูงใจ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อช่วยปกป้องและปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงสินค้าในเด็กและเยาวชน  

อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มาหารือเชิงนโยบายเพื่อทำความเข้าใจ   ชี้แจงข้อกังวลในมาตราและประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และตรงกันของทุกหน่วยงานและมีความเห็นพ้องกันในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี   อันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น