Wednesday, 21/8/2019 | 1:28 UTC+7
i-News

นักธุรกิจคึก ร่วมกิจกรรม MBM สานงานธุรกิจ เพื่องานสังคม

นักธุรกิจมุสลิม หลากหลายสาขาอาชีพ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Muslim Business Matching ในงาน Bangkok Halal 2015 แนะนำตัว จับคู่ธุรกิจ ร่วมทำธุรกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มนักธุรกิจมุสลิมจากทั่วประเทศ หลากหลายสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม Muslim Business Matching หรือ MBM เพื่อร่วมพบปะกลุ่มนักธุรกิจมุสลิมที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งกรุงเทพ ภาคใต้ หรือแม้แต่ในภาคอีสาน และยังมีนักธุรกิจจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมทั้งจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอาหาร กลุ่มสื่อมวลชน และยังมีกลุ่มสถาบันการเงินอย่างสหกรณ์อิสลามเข้าร่วมด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่พบกับเพื่อนนักธุรกิจมุสลิม แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือกันในการประกอบธุรกิจ และนำรายได้จากการประกอบธุรกิจกลับคืนสู่กิจกรรมทางสังคม

ความคิดเห็น

comments

About