Headlines

ประชุมจัดบินตรงฮัจย์ 58 ใช้ 16 เที่ยว บินช่วง 16-23 สิงหาคม

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีค ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุม ก.วัฒนธรรม ชั้น ๑๒ มีการประชุมแผนการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี ๕๘ โดยมี   อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าประชุมมี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้ว่า จ.นราธิวาส ผู้แทนแม่ทัพภาค๔ กอ.รมน.  ผู้แทน ก.คมนาคม ผู้แทนศอ.บต. ผู้แทนการท่าสนามบินนราธิวาส ผู้แทนการบินไทย ผู้แทนบริษัทผู้ประกอบการ และคณะทำงานฝ่ายเลขาธิการฯ  โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดเที่ยวบินเหมาลำขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจ.ชายแดนภาคใต้ ณ.ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ และท่าอากาศยาน บ้านธร  จ.นราธิวาส โดย สนามบินหาดใหญ่ ๑๒ เที่ยวบิน และสนามบินนราธิวาส ๔ เที่ยว รวม ๑๖ เที่ยวบิน และไปลงสนามบินเมืองมาดีนะฮ์ และจะเริ่มเดินทางประมาณ วันที่ ๑๖ ถึง๒๓ สิงหาคม ๕๘ บินวันละ ๒ เที่ยว ส่วนรายละเอียดการประชุมวันนี้กองเลขาการประชุมจะได้จัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวและมอบให้ผู้สื่อข่าวและส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น