Headlines

มุ่งสู่สันติภาพโลก นักวิชาการมุสลิมโลกร่วมสัมมนาที่ ม.อ.ปัตตานี

ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา ในหัวข้อเรื่อง ค่านิยมอิสลามยุคสมัยเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้นำศาสนา 25 ประเทศกว่า 500 คน เพื่อร่วมระดมสมองนำเสนอความสำคัญของค่านิยมอิสลาม และวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดของศาสนาอิสลามสู่การสร้างสันติภาพในสังคมโลก

วันนี้ (23 มี.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา ในหัวข้อเรื่องค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง Islamic Values in a Changing World 2015 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักวิชาการ นักการศาสนา รัฐมนตรี ผู้นำศาสนา และผู้บริหารร่วมประเทศต่างๆ จากทุกทวีป รวม 25 ประเทศกว่า 500 คน ร่วมระดมสมองในการกำหนดความท้าทายที่สำคัญ ทั้งดุลยภาพ ความเป็นสายกลาง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และรายงาน

สำหรับการจัดสัมมนานานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Islamic Values in a Changing World” ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ 2 ครั้งที่ผ่านมา เป้าหมายเพื่อนำเสนอความสำคัญของค่านิยมอิสลาม และวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดสู่การสร้างสันติภาพ ความสมานฉันท์ในสังคม เพื่อค้นหาค่านิยมร่วมทางจริยธรรมของอารยธรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมคุณค่าเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ตลอดจนความเป็นอิสลามสายกลาง และแบ่งปันประสบการณ์ การอยู่ร่วมกันของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อค่านิยมอิสลาม และกลั่นกรองเอาประสบการณ์ การนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในชุมชนมุสลิม หรือไม่ใช่มุสลิมที่แตกต่างกันทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษา และปัญญาชนที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะใช้ความรู้ และประสบการณ์ส่งเสริมให้นำค่านิยมดังกล่าวสู่การปฏิบัติในสังคม เป็นผลให้เกิดความสงบสุข และความสามัคคีที่ยั่งยืนในสังคม และเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสันติภาพ และความสงบสุขในชุมชนที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งทำให้เราสามารถทำความเข้าใจแนวคิดดุลยภาพ ความเป็นเลิศ และความสมดุลในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสิทธิมนุษยชนกลุ่มน้อยในสังคม

ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างรัฐบาลสถาบันการศึกษา ปัญญาชน องค์กรการกุศล นักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักคิดทุกท่าน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน รู้ว่าภัยคุกคามต่อสันติภาพ และความมั่นคงของโลกไม่ใช่อิสลาม แต่คือความสุดโต่ง ความอคติ ความรุนแรง ผลลัพธ์จากคำสอน การส่งเสริม หรือการปลุกปั่นเหล่านั้นล้วนอยู่นอกเหนือมโนธรรม และความเชื่อ พวกเขาละเมิดคำสอนของอิสลาม และหลักการของกฎหมายอิสลามโดยสิ้นเชิง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาดุลยภาพ การต่อสู้กับความสุดโต่งของทุกศาสนา ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องประสานพันธมิตรแห่งดุลยภาพ เพื่อเรียกคืนศาสนาที่นำไปสู่สันติสุข

พล.อ.สุรยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับเนื้อหาวิชาการที่แต่ละท่านได้นำมาเสนอในที่ประชุมจะเป็นการชี้นำสังคมให้เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ และยังเป็นการยกมาตรฐานด้านอิสลามศึกษาของประเทศต่างๆ ที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในสังคมโลก รวมถึงจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมเกียรติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาทางด้านอิสลามศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

i-News Daily 58-03-24-246m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น