มอบปริญญา มฟน. ย้ำบัณฑิต “นำอิสลามไปใช้อย่างถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี หัวหน้าส่วนราชการ คณะคณาจารย์ บัณฑิต ตลอดถึงบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติมิตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีผู้สำเร็จการการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 507 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี 316 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 178 คน ระดับปริญญาโท 13 คน และยังได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นอีกด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำคำสอนของอิสลามไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีดุลยภาพ และไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ใช้หลักสานเสวนาและสันติวิธีตามคำสอนอิสลามที่ผ่านการอธิบายจากบรรดาผู้รู้ในอิสลามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ห่างจากแนวคิดสุดโต่งทั้งมวล ขอให้นำเอาหลักคำสอนจากอัลกุรอาน และอัลฮาดิษมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันทุกด้าน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมสู่การเป็นประชาชาติที่ดีเลิศสมดังเจตนารมณ์ของอัลกุรอาน และได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในโลกนี้ และต่อเนื่องไปโลกอาคิเราะห์

ด้าน นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตทุกคน และขอชื่นชมอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ดำเนินการเปิดมหาลัยแห่งนี้ จนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม ออกมาทำช่วยเหลือสังคม บ้านเมืองมากมาย และเป็นอธิการบดีที่สามารถพบกับลูกศิษย์ได้ทุกวันวันละ 5 เวลา จนลูกศิษย์เรียกว่าอาบี หรือพ่อ ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยคนเดียวที่ผมรู้จักที่สามารถทำอย่างนี้ได้

สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา ระดับมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 24 สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังมีสถาบันภาษานานาชาติเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาระดับเตรียมภาษาโดยมีทั้งภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 4,229คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,783 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 270 คน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 170 คน และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ จำนวน 215 คน ซึ่งมาจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อียิปต์ ซูดาน ปากีสถาน จีน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น