Friday, 23/8/2019 | 9:14 UTC+7
i-News

รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ศึกษาดูงานแหล่งผลิตน้ำมันดิบ

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 คน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมแหล่งผลิตน้ำมันดิบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานปิโตรเลียม

วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด พลังงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 คน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมแหล่งผลิตน้ำมันดิบของ บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย ผู้ผลิต และสำรวจปิโตรเลียมแปลง G5/43 นอกชายฝั่งทะเล จ.สงขลา ในระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.58

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการคัดค้านต่อต้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีการสร้างข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ และกำลังขยายกว้างไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานขึ้น

ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เร่งรัดในการสร้างความเข้าใจเรื่องปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายสำคัญ คือ พลังงานจังหวัด เพราะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน และอยู่ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชุมชน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจ เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อเท็จจริงไปยังชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวอีกว่า แหล่งผลิตน้ำมันดิบของผู้รับสัมปทานในพื้นที่ จ.สงขลา ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังอยู่ใกล้ชายฝั่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้คณะผู้บริหารระดับจังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

ด้าน นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เผยว่า จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนการสำรวจพลังงานรอบที่ 21 และมีการคัดค้านจากกลุ่มมวลชนอยู่พอสมควร ซึ่งตนขอเสนอให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยึดหลัก 4 ประการ คือ หลักวิชาการ กฎหมาย มวลชน และผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง โดยเชื่อว่าการคัดค้านจะลดลง

ความคิดเห็น

comments

About