Headlines

เตรียมเสริมแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มิถุนายนนี้

นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะมีแพทย์เฉพาะทางที่จบใหม่เข้ามาปฎิบัติงานในพื้นที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย จักษุแพทย์ แพทย์รักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา จำนวน 1 คน จากเดิมมีอยู่ 2 คน แต่ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก อายุรแพทย์ ที่รักษาโรคทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด จำนวน 2 คน หลังจากโรงพยาบาลขาดแพทย์ด้านนี้ไปกว่า 18 เดือน อีกทั้งยังมีศัลยแพทย์ทางสมองด้วยการผ่าตัด จำนวน 1 คน และศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ซึ่งโรงพยาบาลไม่เคยมีแพทย์ทางด้านนี้มาก่อนเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และอำเภอข้างเคียง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แพทย์จบใหม่เข้ามาปฎิบัติงานรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ อาจทำให้ผู้ป่วยและญาติอาจไม่มีความมั่นใจในการเข้ารับการรักษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฎิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ จะมีมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับแพทย์จบใหม่เหล่านี้ที่ได้รับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอย่างหนักตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลต่างๆ จึงขอให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการรักษาด้วยบุคลากรทางแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลต่างพื้นที่ ซึ่งต้องมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากโดยเฉพาะค่าเดินทาง

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น