Headlines

คืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง “อุบัติเหตุฉุกเฉิน” รักษาได้ทุก รพ. ไม่ต้องจ่ายเงิน

บอร์ด สปสช.คืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง ปรับปรุงข้อบังคับ หากมีเหตุสมควร เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ.ใดก็ได้ ไม่ต้องจ่ายเงิน ให้ รพ.ทำเรื่องเบิกจ่ายตามเกณฑ์ สปสช.กำหนด หลังพบเดินหน้าโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ส่งผลไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 7 ได้

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า เดิมทีก่อนมีโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2555 ที่จริงแล้วตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ระบุว่า ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง หากมีเหตุสมควรหรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ซึ่งหมายถึงสถานพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนประจำไว้และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทอง จะเห็นได้ว่ามาตรานี้ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น แต่รวมไปถึงกรณีที่มีเหตุสมควรด้วย เช่น เดินทางไปต่างพื้นที่ แต่เกิดเจ็บป่วยขึ้น แม้ไม่ใช่ฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถเข้ารักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยสถานพยาบาลนั้นจะเบิกจ่ายกับ สปสช.เอง แต่เมื่อมนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ กลับส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 7 ได้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ หากไปต่างจังหวัด เกิดอุบัติเหตุเมื่อไปรักษายังสถานพยาบาลอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน หากไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง

ศ.นพ.รัชะกล่าวว่า เพื่อเป็นการคืนสิทธิให้ประชาชนสิทธิบัตรทอง การประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา บอร์ดได้เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการในสถานพยาบาลอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยให้มีการจัดทำข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ซึ่งระบุชัดเจนว่า ให้ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือเข้ารักษาได้อย่างรวดเร็วได้ ในกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ตามอัตราที่กำหนด

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น