สพม.ค้านเปิดบ่อน ตอกผบ.ตร.ถ้าเป็นนายกปลดไปแล้ว ฐานเป็นตร.แต่หนุนบ่อน

“สภาพัฒนาการเมือง” แถลงการณ์ต้านเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย ยกพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 ประกาศเลิกบ่อนเบี้ย เรียกสำนึก สปช.-ผบ.ตร. ชี้ทำบ้านเมืองฉิบหายไม่ควรริ่เริ่ม “ธีรภัทร์” ของขึ้น ระบุหากเป็นนายกฯ ปลด “สมยศ” แล้ว เหตุมีหน้าที่ปราบบ่อน แต่กลับเชียร์เปิดถูกกฎหมาย

สภาพัฒนาการเมือง ออกแถลงการณ์คัดค้านการเปิดกาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง พร้อมสมาชิก ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ระบุว่า กาสิโนเป็นส่วนของการพนันซึ่งเป็นอบายมุขอันควรหลีกเลี่ยง ไม่สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกศาสนานั้นการพนันถือเป็นอบายมุข เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสื่อมที่นำไปสู่ความฉิบหาย สร้างปัญหาทางสังคม ทำให้ภูมิคุ้มกัด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวมลดลง เงินหมุนเวียนในกาสิโนไม่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเพียงการเปลี่ยนมือของเจ้าของเงินจากผู้เล่นพนันเสียไปยังผู้เล่นพนันได้ จำนวนเงินรวมเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มผลิตผลหรือรายได้ให้แก่ระบบเศรษบกิจโดยรวม หากเจ้าของกาสิโนเป็นคนต่างชาติ เงินรายได้จะถูกส่งออกไปนอกประเทศ กาสิโนยังอาจถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน ผู้ที่ได้เงินมาโดยทุจริตสามารถใช้กาสิโนเป็นช่องทางในการฟอกเงินได้หากเจ้าของกาสิโนให้ความร่วมมือ ทำให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปได้ยาก ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากาสิโน อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของชาติหาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีกาสิโน

ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวยังได้ยกพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเห็นโทษของบ่อนเบี้ยที่มีต่อราษฎรและประเทศ จึงทรงประกาศเลิกบ่อนเบี้ยรัตนโกสินทรศก 124 ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 21 หน้า 875-878 วันที่ 26 กุมพาพันธ์ ร.ศ. 123 (พ.ศ) 2447 ที่ว่า “แม้ว่าจะได้ผลประโยชน์มาใช้จ่ายในราชการแผ่นดินเป็นรายได้อันสำคัญของรัฐบาลประเภทหนึ่งก็จริง แต่ย่อมกระทำให้น้ำใจอาณาประชาราษฎรฝั้นเฝือดำเนินไปในทางต่ำช้าเลวทราม ใช่แต่เป็นที่เสื่อมเสียทรัพย์สมบัติของนักเลงผู้เล่นส่วนเดียว ย่อมเป็นทางอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย และความมั่วเมาในการเล่นพนันย่อมขัดต่อเวลาที่จะพึงทำการให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ด้วย อีกประการหนึ่งการพนันบ่อนเบี้ยในเวลานี้ เงินที่ตกไปในมือนายอากรผูรับผูกขาดการบ่อนเบี้ยนั้น นายอากรจัดส่งออกไปเสียนอกพระราชอาณาเขตร์เปนอันมาก และการบ่อนเบี้ยยังเปนการที่นำมาซึ่งโจรกรรมและการอาญาอื่นๆ อีกเล่า ถ้าให้เลิกการตั้งเล่นบ่อนเบี้ยเสีย ก็จะทำให้อาณาประชาราษฎรมีสันดานและความประพฤติดีขึ้นอย่างหนึ่ง ทำให้การทำหากินเจริญขึ้นอย่างหนึ่ง ใช่แต่เท่านั้น ทรัพย์สมบัติซึ่งในเวลานี้ใช้ในการเล่นเบี้ยอยู่นั้นก็จะเปนทรัพย์สมบัติที่จะใช้แพร่หลายอยู่ในพระราชอาณาเขตร์ เปนทางให้เกิดความสมบูรณ์ในบ้านเมืองยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่ง” ขึ้นมาเป็นประกอบการคัดค้าน

นายธีรภัทร์กล่าวว่า พระราชดำริในรัชกาลที่ 5 ดังกล่าวส่วนหนึ่งสะท้อนว่าถ้าบ่อนเป็นเรื่องดีคงมีการเปิดอย่างถูกกฎหมายรัชกาลที่ 5 คงให้เปิดอย่างถูกกฎหมายและมีมาถึงปัจจุบันไม่ใช่ถูกยกเลิกไป คิดว่าบรรดานักการเมือง สมาชิสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มรักชาติ ที่เสนอให้มีการเปิดกาสิโนอย่างถูกต้อง ข้าราชการประจำ อย่าง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์มุ่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ควรน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมว่าอะไรที่ริเริ่มแล้วจะเกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง อะไรที่จะทำแล้วเกิดความฉิบหายแก่บ้านเมือง ก็ไม่ควรแม้แต่จะคิดริเริ่ม

“คิดว่าข้าราชการที่มีหน้าที่ในการปราบบ่อนพนันไม่ควรออกมาพูดเลย ถ้าผมมีอำนาจอย่าง ท่านประยุทธ์ต้องปลดเลย ข้าราชการแบบนี้ใช้ไม่ได้ เพราะท่านเป็น ผบ.ตร. กำลังสวมหัวโขนมีหน้าที่ในการปราบบ่อน ไม่ควรที่จะมานำเสนอแบบนี้”

นายธีรภัทร์กล่าวว่า ผู้ที่สนับสนุนให้มีการเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย ต้องออกเสนอผลงานทางวิชาการว่าข้อดีมีน้ำหนักมากขนาดไหนจึงสนับสนุนให้เปิด เพราะตนเองมองว่าข้อเสนอที่มีออกมาไม่มีน้ำหนักเพียงพอ และก็ไม่รู้ว่านักวิชาการที่นำเสนอผลวิจัยว่า ให้เปิดแบบถูกกฎหมายนั้น ตอนทำวิจัยเขาทำอยู่บนสมมติฐานอะไร ถ้าประเทศที่เจริญแล้ว ประชาชนมีจิตสำนึก เคารพกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความเคร่งครัดในการในการใช้กฎหมาย การเปิดมันก็อาจจะเป็นผลดี แต่บ้านเราเอาง่าย ประชาชนยังไม่ข้ามถนนทางม้าลาย ขับรถก็ไม่เคารพกฎหมาย ซื้อของไม่เข้าแถว เราห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าผับบาร์ แต่ในทางปฏิบัติกฎหมายบ้านเราใช้บังคับไม่ได้จริง คิดว่านักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการเปิดกาสิโนคงไม่ได้ศึกษาบริบทแบบนี้ของบ้านเรา ถ้าศึกษาคำตอบคงไม่ออกมาเช่นนี้

“เอาง่ายๆ ทุกวันนี้บ่อนผิดกฎหมายปราบปรามได้หมดแล้วหรือยัง ที่พูดว่าทำให้บ่อนถูกกฎหมายเสีย แล้วบ่อนผิดกฎหมายจะหมดไป มันคนละเรื่องเลย ดังนั้นถ้ามีบ่อนถูกกฎหมายขึ้นมาเชื่อว่าจะยิ่งทำให้บ้านเราจมดิ่งไปอีก”

i-News Daily 58-06-22-340m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น