เชียงใหม่ เดินเกมรุก ดันฮาลาล หวังเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 #ข่าวออนไลน์มุสลิมเชียงใหม่รายงานว่าได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาล เพื่อเิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ต้นแบบด้านฮาลาล รวมถึงงานแสดงสินค้าฮาลาล อย่างเป็นทางการ ณ ชุนาภารีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากท ทาน นิยดา หมื่อนอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภาคเหนือ ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความพร้อมในเส้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ด้านคมนาคม และเป็นเสมือนแม่ทัพของภาคเหนือ ที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์/บริการฮาลาลให้อยู่ในระดับสากล และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป

ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วม ในเรือง พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเข้ารับรองฮาลาล โดย นายซาลามัต สหมิตร รองประธานฝ่ายฮาลาล กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ “โอกาสของภาคเหนือ สำหรับตลาดฮาลาลสากล โดย นายวสันต์ อัศววิริยกุล หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ สำนักงานเชียงใหม่ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในเรืองของตลาดฮาลาลโลก

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่ กล่าวว่า ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ตื่นตัว และได้รับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของฮาลาลอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของหอการค้าขอให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเป็นพื้นฐาน จากการประเมินมูลค่าทางการตลาดฮาลาลของโลกของหอการการค้าดูไบ ล่าสุด พบว่ามูลค่าตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านล้านดลลาร์สหรัญฯ รวมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเคมี อาหาร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เครื่องสำอาง เสื้อผ้าและแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ยา ขณะที่ตัวเลขเฉพาะกลุ่มอาหารฮาลาลในปี 2557 จะมีมูลค่า ประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลล่าสหรฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้าอาหารโลก คาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าเฉพาะอาหารฮาลาลจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านลานดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตลาดที่กำลังขยายตัว”

ในขณะที่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและชื่นชม กับกิจกรรมโครงการนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกลไกการส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องหมายฮาลาล ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารและไลฟ์สไตล์ฮาลาลในตลาดโลกกว่า 70 ล้านล้าน บาท โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่กว่าร้อยละ 40 ของประชากรอาเซียนเป็นชาวมุสลิม ประมาณ 240 ล้านคน เป็นโอกาสสำคัญให้เชียงใหม่ จะสามารถก้าวสูการเป็นศูนย์กลางของการค้าสินค้าและบริการฮาลาลในภูมิภาค ต่อไปในอนาคต

เชียงใหม่มีจุดแข็งในพื้นที อาทิ การเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ การเป็นศุนย์กลางการผลิตอาหารแปรรูปในภูมิภาค (Northern Food Valley) การเป็นแหล่งผลิตสินค้า หัตถกรรมเพื่อส่งออกทั้งจาก SMEs และ OTOP ตลอดจนมีทรัพยาการธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระปะเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานมุสลิมที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนพื้นที่ อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลสำนักงานเชียงใหม่ ตลอดจนมีตัวแทนกงศุลต่างประเทศหลายประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดการการการลงทุนได้”

โดยการจัดงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานที่สำคัญ และอยู่เบื้องหลังในการผลักดัน ความสำเร็จของธุรกิจฮาลาล ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำคัญ งานนี้สำเร็จอย่างสมบรูณ์แบบได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการฮาลาลเป็นอย่างดี

ชุมพล ศรีสมบัติ รายงาน
#ข่าวออนไลน์มุสลิมเชียงใหม่
www.muslimchiangmai.net

ความคิดเห็น

comments