ชาวบ้านรอบเขาบูโด รับมอบพันธุ์กล้วยหอมทองนำปลูกแซมต้นยาง

ประชาชนในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รับมอบพันธุ์กล้วยหอมทองนำไปปลูกแทนในพื้นที่ร่องสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองได้ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร (4 ตุลาคา) ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งมีการใช้แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านพลังประชารัฐ อาทิ การสร้างครอบครัวคุณธรรมเป็นหน่วยให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งบรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างสันติสุขที่มั่นคงและเพื่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ด้านเกษตรกรรมและอื่นๆ ในพื้นที่รอบเขตอุทยาแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

ในส่วนของอำเภอบาเจาะ ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลโดยดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยหอมทอง ขึ้น ที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจากสภาพพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำสวนยางพารา แต่เนื่องจากปัญหาราคาตกต่ำ ทำให้ขาดรายได้ จึงมีการจัดทำเวทีประชาคมและจัดชุดสำรวจเยี่ยมทุกครัวเรือน ส่วนใหญ่ต้องการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้นทางอำเภอบาเจาะได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองดังกล่าว เนื่องจากปลูกง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย

ล่าสุดตนเองได้มอบหมายให้นายเจ๊ะสะมะแอ มะยายอ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนายอาศิส เหาะนะ ปลัดอำเภอ และนายอับดุลรอแมง ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้รับผิดชอบงานที่ดินบูโด เดินทางลงพื้นที่ เพื่อมอบพันธุ์กล้วยหอมทอง จำนวน 4,000 หน่อ ปุ๋ยเคมี จำนวน 250 กระสอบ และปุ๋ยมูลสัตว์ (ขี้ไก่) จำนวน 500 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านตะโละมาเนาะ และหมู่ที่ 5 บ้านสุไหงบาตู ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยหอมทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ศอ.บต. เพื่อดำเนินการในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 250 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำพันธุ์กล้วยหอมทองไปปลูกแซมในร่องสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่สามารถเบิกหน้ายางกรีดได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความคิดเห็น

comments