ส.พัฒนาชุมชนนราธิวาส จัดโครงการ “องค์กรดูดี คือ หน้าที่คน พช.”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด “องค์กรดูดี คือ หน้าที่คน พช.” มุ่งหวังร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี (26 มกราคม) นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด “องค์กรดูดี คือ หน้าที่คน พช.” ที่สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีพัฒนาชุมชนทั้ง 13 อำเภอ สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น การประชาสัมพันธ์นับว่ามีส่วนในการผลักดันเพื่อใก้เกิดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะนำไปสู่การยอมรับและนำมาซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

“…มองว่า คน พช. จะสนองนโยบายชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างไร หัวใจหลักของงานพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ได้ดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เพราะถ้าเศรษฐกิจฐานรากยังไม่เข้มแข็ง รายได้ของประชาชนในชนบทลดต่ำ ความยากจนยังคงอยู่ ทางกรมฯ พยายามส่งเสริม ทำอย่างไรให้ประชาชนประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกเรื่องคือทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็ง ต้องพึ่งตนเองได้ ทำควบคู่กัน ทั้งหมดนี้จึงจะตอบสนองนโยบายชาติ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง…”

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนขององค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และบุคลากร ก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถผลักดันให้เกิดกระแสของการพัฒนาชุมชนในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการนำเสนอข่าวสารกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมวันนี้ (26 ม.ค.60) มีการบรรยายเทคนิคการนำเสนอข้อมูล่าวสาร/ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ การมอบประกาศเกียรติคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบการประสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การเปิดมุมมองการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 13 อำเภอ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ​

ความคิดเห็น

comments