Headlines

นราธิวาส การสัมมนา Startup พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส การสัมมนา “Startup พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส” เดินหน้าขับเคลื่อนงานเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการภายใต้เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล

วันพฤหัสบดี (2 กุมภาพันธ์) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการสัมมนา “Startup พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส” ที่ห้องนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติ ที่สำคัญได้กำหนดให้จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดเป้าหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการภายใต้เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์ด้านความมั่นคงภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจนำความปลอดภัย ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกทั้ง 2 เรื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการเมืองต้นแบบ จะเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดนราธิวาส และสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้

อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องสร้างนักธุรกิจในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการลงทุนและสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เชื่อว่าธุรกิจ Startup หรือกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล ทางจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการสัมมนาฯ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างนักธุรกิจใหม่ในพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั่วโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ นักธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอท๊อป กลุ่มสตรี และนักศึกษา ซึ่งมี ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เข้าใจ Start up และการขับเคลื่อนธุรกิจ Start up ของไทย” ส่วนในช่วงบ่ายจะเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “Start up พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส” อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments