“ตำบลสะอาด คนในหมู่บ้านมีความสุข” นราธิวาสจัดฟื้นฟูหลังน้ำลด

นราธิวาส จัดกิจกรรม “ตำบลสะอาด คนในหมู่บ้านมีความสุข” ฟื้นฟูหลังน้ำลด เก็บขยะทำความสะอาด Big Cleaning Day

วันเสาร์ (4 กุมภาพันธ์) ณ บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ตำบลสะอาด คนในหมู่บ้านมีความสุข” ฟื้นฟูหลังน้ำลด เก็บขยะทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมด้วยการควบคุมยุงลายและป้องกันภัยจากไข้เลือดออก โดยมีหน่วยงานข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และชาวบ้าน จำนวน 250 คน ในการที่จะจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1. เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤต 2.ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 3.จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4.การสร้างวินัยของคนในหมู่บ้าน มุ่งสู่การจัดการที่ยั้งยืน ซึ่งคาดหมายว่าโรดแมปดังกล่าวจะเป็นกระบวนการที่นำพาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี นางสาวนิวรา เซ่งสีแดง ผอ.สาธารณสุขอำเภอเมือง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ตำบลสะอาด คนในหมู่บ้านมีความสุข” ฟื้นฟูหลังน้ำลด เก็บขยะทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมด้วยการควบคุมยุงลายและป้องกันภัยจากไข้เลือดออก

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนรณรงค์การจัดการขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ โดยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กำหนดเบื้องต้นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมด้วยการควบคุมยุงลายและป้องกันภัยจากไข้เลือดออก

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments