Headlines

อบจ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้สตรีในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสยดี (16 กุมภาพันธ์) ที่กลุ่มปักจักรบ้านลีมาปูโร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญในการสร้างแบบและเทคนิคการเย็บผ้าสตรี ให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด สร้างโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งให้สตรีเกิดความรัก ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ใช้ระยะเวลาการอบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฎิบัติ จำนวน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2560

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งนี้ จะทำให้สตรีมีทักษะความชำนาญ สามารถนำไปพัฒนารูปแบบการผลิตเสื้อผ้าสตรีให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ลดปัญหาการว่างงาน เกิดความร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

ความคิดเห็น

comments