เหล่ากาชาดนราธิวาส สัมมนาทำงานช่วยเหลือสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 เพื่อพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ นำไปสู่การประสานการทำงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสังคม ตามนโยบายสภากาชาดไทย

วันอาทิตย์ (17 มีนาคม) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางจุฑารัตน์ ศักดิ์โชตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ร่วมในพิธี

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เหล่ากาชาด เป็นองค์กรสาธารณะ มีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ การบริการด้านสุขภาพและสังคม ซึ่งการทำงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด จะมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีปัญหาความไม่สงบร่วมอยู่ด้วย ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่เหล่ากาชาดจะต้องให้ความช่วยเหลือดูแล นอกจากนี้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดในอนาคต จะมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งนี้การประชุมสัมมนาในวันอาทิตย์ (17 มีนาคม) จะเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานการทำงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสังคม สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย

ด้านนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหัดสงขลา กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 12 กล่าวว่า บทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินภารกิจหลัก 8 ประการ เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

“…ช่วงที่เกิดอุทกภัยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 7 จังหวัดภาคใต้ในเหล่ากาชาดภาค 12 ก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดทำแผนรับมือช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ อาทิ จังหวัดสงขลานำร่องโครงการเกี่ยวกับภัยพิบัติ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้…”

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในวันนี้ (17 มี.ค.60) ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บริหารชีวิตและจิตอาสา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments