Headlines

นราธิวาสเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

นราธิวาส เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำตำบล

วันพุธ (22 มีนาคม) นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำตำบลในการขับเคลื่อนภารกิจสู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็วเพื่อคุ้มครองข่วยเหลือผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยา ผู้บริสุทธิ์ หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม

ซึ่งในการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายรัฐบาลดังกล่าว นั้น เป็นความรับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้องของ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นหน่วยงานหลักทั้ง 4 หน่วยงาน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ในสังคมขึ้นโดยเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล ในทุกตำบลโดยใข้สถานที่จัดตั้งศูนย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความเป็นธรรม

ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชนรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาทในชุมชน เยียวยา และเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและผู้ได้รับผลกระทบ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีของสังคม

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments