ใช้ 10 ล้านซ่อมฝ่ายการเกษตร ต.สากอ หลังชำรุดมา 3 ปี

วันจันทร์ (3 เมษายน) สำหรับเรื่องฝายดังกล่าวตั้งอยู่บ้านตันหยง ม.10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นฝายที่มีขนาดกว้าง 30 เมตร ใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำไว้สำหรับเกษตรกร 6 หมู่บ้าน ของ ต.สากอ คือ บ้านบอเกาะ ม.2 บ้านบาโงมาแย ม.3 บ้านสากอ ม.4 บ้านกลูบี ม.6 บ้านตันหยง ม.10และบ้านสรายอ ม.11 ใช้ในการทำภาคเกษตรกรรมในช่วงฤดูหน้าแล้ง แต่หลังจากต้นปี พ.ศ. 2557 ฝายได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ตัวฝายเกิดการชำรุดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก จนทำให้ตัวฝายเก็บกักน้ำไม่สามารถใช้งานได้ และตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านที่อาศัยฝายกักเก็บน้ำแห่งนี้ทำการภาคเกษตรกรรม ก็ต้องเลิกอาชีพดังกล่าวไปโดยปริยาย ส่งผลทำให้พื้นที่ทำกินของชาวบ้าน จำนวน 1,063 ไร่ กลายเป็นพื้นที่ร้าง แยกเป็นพื้นที่นาร้าง267 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราร้าง 638 ไร่ และพื้นที่ไม้ผลผสมผสานร้าง 158 ไร่ แถมในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ฝายกักเก็บน้ำชำรุด ทำให้ชาวบ้านที่ยึดอาชีพทำนาและปลูกไม้ผลผสมผสาน ต้องใช้เงินซื้อข้าวและไม้ผลมาบริโภค คิดเป็นมูลค่า 5,406,750 บาท

และจากสถานการณ์ดังกล่าว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน หากปล่อยปัญหาดังกล่าวทิ้งไว้เนิ่นนาน จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นทวีคูณและขยายวงกว้าง จึงได้ทำการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,661,100 บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้แรงงานของชาวบ้านที่ต้องเสียสละวันละ 50 คน ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำซึ่งต้องใช้เวลาการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 70 วัน หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 เดือน ฝายกักเก็บน้ำแห่งนี้ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ได้เชิญนายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส มาเป็นประธานในพิธีเปิดการซ่อมแซมปรับปรุงฝ่ายกักเก็บน้ำในครั้งนี้

ด้านนายสัญชัย เหสาปี กำนันตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี เปิดเผยว่า หากฝายกักเก็บน้ำซ่อมแซมแล้วเสร็จประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลสากอ จะมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้ชาวบ้านหันกลับมาทำนาหลังจากที่ต้องปล่อยนาร้างมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวน และในส่วนของการซ่อมแซมปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำนั้น ประชาชนทุกคนยินดีที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยที่เต็มใจที่จะเป็นแรงงานในการช่วยซ่อมแซมโดยที่ไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments