กะลุวอเหนือ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 15.30 น.วันอังคาร (2 พฤษภาคม) นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกลางประจำตำบลกะลุวอเหนือ อ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม.นักกีฬาและเยาวชนทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประมาณ 200 คน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ไมจำกัดอายุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-15 พ.ค.2560 นี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนในตำบลทุกกลุ่มอายุ วัย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธภาพระกว่างเด็กและเยาวชนในตำบลทั้ง 13 หมู่บ้าน มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันโดยการแข่งขันกีฬา

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้นทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลกะลุวอเหนือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียนปลอดสารเสพติดรวมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ​

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments