นราธิวาสจัดอบรม “การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็ง”

สหกรณ์ จ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็ง”

วันอาทิตย์ (8 พฤษภาคม) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนอรดีน เจ๊ะแล สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 70 เข้าร่วมโครงการ คน โดยจัดขึ้น 3 ครั้งๆละ 2 วัน รวม 4 สหกรณ์ จำนวน 180 คน

นายนอรดีน เจ๊ะแล สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวว่า ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี งบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นชอบในการดำเนินโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอำเภอและยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอำเภอๆละ 1 สหกรณ์ รวม 878 สหกรณ์ และโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์” ในลักษณะการฝึกอบรมกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmar กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้การพัฒนาคณะกรรมการภาคเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งอยู่ในแผนการพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่ S,art Co-op Director ในปีงบประมาณ 2560 โดยมอบให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

สำนักงานสหกรณ์ จ.นราธิวาส ในฐานะผู้นำในการให้ความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปและสามารถเป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ

สำหรับพื้นที่ จ.นราธิวาส มีกลุ่มสหกรณ์เป้าหมาย และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการการอบรมเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ/ฝ่ายจัดการ ตามสหกรณ์เป้าหมาย รวม 12 สหกรณ์ๆละ 15 คน รวม 180 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 4 สหกรณ์ กำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 จำนวน 4 สหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรบาเจาะ จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรสะพานเหล็ก จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตร อสม.เจาะไอร้อง จำกัด รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 3 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2560 โดยมีหลักสูตรการอบรม รุ่นละ 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง ในหัวข้อง นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์แท้คืออย่างไร บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมการสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ และหัวข้อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี เป็นต้น.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments