นราธิวาสมอบโฉนดตามโครงการ “แจกโฉนดที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันอังคาร (9 พฤษภาคม) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “แจกโฉนดที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางปานทิพย์ เปี่ยมนุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (2) กล่าวว่า การจัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดินก่อให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน เป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเดินสำรวจอกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในวันนี้ (9 พ.ค.60) เป็นการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะ หมู่ที่ 3 , 7 , 8 , 9 และ 10 ตำบลปะลุกาสาเมาะ จำนวน 197 ราย รวมทั้งสิ้น 326 แปลง

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (2) ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดและทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3,331 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ บาเจาะ และยี่งอ จำนวน 4,950 แปลง ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินการครั้งนี้ กรมที่ดินได้จ้างคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการอบรมและได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคประชาชน และส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments