ปัตตานี ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ( 18 พฤษภาคม ) ที่ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง เอ็ม โอ ยู โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม(MOU) เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์พัฒนาเด็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เพื่อบูรณาการภารกิจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 5 ด้าน
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
2. ด้านการดูแลสุขภาพ
3. ด้านการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน
4. ด้านการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ด้านการสร้างความร่วมมือจากประชาชน

ซึ่งการบันทึกความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง 27 องค์กร มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าภาพ สภาพปัญหาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาสภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักและส่วนสูงเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพอนามัยในช่องปาก ฟันผุ เป็นโรคในช่องปาก ปัญหาด้านการพัฒนาสติปัญญา รวมถึงปัญหาการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย พลเมืองไทย และการใช้ภาษาไทย ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีช่วงอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพที่มาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่น เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เกิดเป็นรูปประธรรม

ความคิดเห็น

comments