Tuesday, 20/8/2019 | 8:18 UTC+7
i-News

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อบรมชุมชนคุณธรรม และจริยธรรม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมเซิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และจริยธรรม

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเซิงปฎิบัติก่ารพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนที่ดียอมรับในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดทำโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสาธารณะ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการนำตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หน่วยจัดการศึกษา มาเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสาคร ปานจีน บุคลากรครูของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นวิทยากรในการทำโครงการ

นายอับดุลอาซิ เจ๊ะนิ นศ.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “การที่ผมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมในครั้งนี้ ทำให้ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้มองข้ามและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อย่างเช่นเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยทุก ๆ ทิ้งขยะไม่ลงถัง ก็จะทำให้สถานที่สงปรก ซึ่งบ่งบอกว่าคนที่ทิ้งขยะนั้นเป็นคนไม่มีคุณธรรมในเรื่องระเบียบวินัย และคูณธรรมอีกหลายๆเรื่อง ผมจะนำสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและบอกเพื่อนๆทุกคนทราบถึงผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments

About