ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จัดประชุมผู้ปกครอง

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานใน การไประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องโรคติดต่อในเด็ก เฝ้าระวังในด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐาการอบรมเลื้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนและสังคม (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 )

คุณลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านตามนี่กล่าวมานั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระหนักดีว่าไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะที่เด็กอยู่กับครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโอกาสต่อไป

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมมือกับผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู กับผู้ปกครองนักเรียนซึงจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ​

ความคิดเห็น

comments