กะลุวอเหนือจัดโครงการเด็กสุขภาพดี เติบโตตามวัย

นราธิวาส คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ จัดโครงการเด็กสุขภาพดี เติบโตตามวัย ปี 2560

นายอภิสิทธ์ แลหะ รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กสุขภาพดี เติบโตตามวัย ปี2560 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด–6 ปี อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่างๆ ในวงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัยทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ฯ โดยเฉพาะในเด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นวัยที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่สุดในการวางพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในระยะ 2 ปี แรกของชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน อาหารและภาวะโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กวัยก่อนวัยเรียน ทีมวิทยากรในการอบรมวันนี้ เป็นทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ท่าน และจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ท่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตกะลุวอเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน การส่งเสริมพัฒนาการแต่ละช่วงวัย จึงจัดกิจกรรมการให้ความรู้เด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และการได้รับวัคซีนในเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับอาหารและวัคซีนตามวัย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัยเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายอภิสิทธ์ แลหะ กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคต ที่สำคัญของชาติ โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด–6 ปี อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่างๆ โดยเฉพาะในระยะ 2 ปี แรกของชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน อาหารและภาวะโภชนาการ ที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กวัยก่อนเรียน โครงการเด็กสุขภาพดี เติบโตตามวัย ปี 2560 มีกิจกรรมการให้ความรู้เด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และการได้รับวัคซีนในเด็ก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส​

https://youtu.be/fgMd25ScTHc

ความคิดเห็น

comments