นายอำเภอเมืองสตูลเยี่ยมมัสยิดหาดทรายยาวหนุนรอมฎอน

วันพุธ (14 มิถุนายน) ที่มัสยิดหาดทรายยาว บ้านหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ นาว้ง ผกก.สภ.เมืองสตูล ร่วมมอบปัจจัยในการละศีลอดแก่อิหม่ามและผู้นำศาสนา ประจำมัสยิดหาดทรายยาว เนื่องในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1438 พร้อมทั้งกล่าวว่า นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิม โดยมอบหมายให้มาเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องมุสลิม หากเป็นไปได้จะพยายามไปให้ครบทุกมัสยิด เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน ทางราชการพร้อมดูแลความเดือดร้อนในทุกเรื่อง แต่ขณะนี้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่จะต้องขอความร่วมมือผู้นำศาสนาให้ช่วยกันดูแล สอดส่อง แนะนำ ตักเตือน โดยเฉพาะเยาวชนของชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

นายสมาน หะยีบิลัง อิหม่ามประจำมัสยิดหาดทรายยาว กล่าวว่า เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดตามคำสอนของพระอัลเลาะฮ์ พระผู้ป็นเจ้า การถือศีลอดไม่ได้หมายความว่า ไม่กิน ไม่ดื่มเท่านั้น แต่หมายถึงการงดเว้นในอบายมุขทุกประเภท การถือศีลอดได้ฝึกและสอนให้มีความอดทน มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งบุญของพี่น้องมุสลิม ที่ทุกคนรอคอยที่ตั้งใจจะปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ความคิดเห็น

comments