สสจ.ภูเก็ตเผยพบผู้ป่วยหัด 25 ราย รณรงค์การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคหัด ล่าสุด พบผู้ป่วย 25 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รณรงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

นายสมสุข สัมพันธ์ประธีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์โรคหัดจังหวัดภูเก็ต (1 มกราคม ถึง 21 ตุลาคม 2561) จำนวนผู้ป่วย 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.28 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ผลความครอบคลุมวัคซีน MMR จังหวัดภูเก็ต พบว่า MMR1 ร้อยละ 74.87 และ MMR2 ร้อยละ 66.46

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงได้มีการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยบริการลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้สัมผัสโรคอย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมมีเป้าหมายในการควบคุม ได้แก่ ไม่ป่วยเพิ่ม (เด็ก กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนครบถ้วน) ไม่เสียชีวิต (ผู้ป่วย มีอาการสงสัย พบแพทย์ได้รับการรักษาเร็ว) ไม่ติดโรคในโรงพยาบาล (จัดหอ ห้องผู้ป่วยหัดแยก มีมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ ฉีดวัคซีนให้ญาติ) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่มีบุตรหลานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัด มารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี และหากเด็กในปกครอง มีไข้ ไอ มีผื่นแดง และตาแดง ให้แยกเด็กออกไม่ให้สัมผัสกับเด็กอื่น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และในกรณีที่ในบ้านที่มีเด็กสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย หากไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ผู้ปกครองนำเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบ โรคหัดป้องกันด้วยการฉัดวัคซีน

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน (MMR) อีกทั้ง เป็นวัคซีนที่มีการใช้กันทั่วโลก และกลยุทธ์ในการควบคุมโรคหัด ที่สำคัญต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ อสม. ฯลฯ ได้ร่วมด้วยช่วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก ปรับพฤติกรรมยอมรับให้บุตรหลานได้รับวัคซีนคลอบคลุมครบถ้วน

ที่มา : สทท.ภูเก็ต

ความคิดเห็น

comments