Tuesday, 20/8/2019 | 8:26 UTC+7
i-News

ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน-แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม

วันศุกร์ (26 ตุลาคม) ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2561 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

นายอนุชิต กระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ช่วงกลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้ จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2561

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงอาศัยความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากร ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยการและประสานการผจญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนต่างๆ ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มต่อไป

ที่มา : สวท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About