แม่ทัพภาคที่ 4 พบผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ย้ำกวาดล้างยาเสพติด

วันพฤหัสบดี (8 พฤศจิกายน 2561) ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ พบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในกิจกรรม พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่แก่นักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล” โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในโอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง โดยให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยไม่สร้างเงื่อนไข

สำหรับแนวนโยบายเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใด ๆ ซึ่งได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี พร้อมกันนี้ได้ฝากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่น ๆ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments