Thursday, 22/8/2019 | 10:11 UTC+7
i-News

สำนักจุฬาฯ เปิดหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอิหม่าม”

ทั้งนี้หนึ่งในโครงการจากดำริของท่านจุฬาราชมนตรีนายอาศิส พิทักษ์คุ้มพล ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหลายมิติ กอปรกับได้มีคำสั่ง คสช.ที่49/2559 เรื่อง มาตราการอุปถ้มภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆในประเทศไทย กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี​ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอิหม่าม” ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้อบรม (อิหม่ามหรือผู้ปฎิบัติหน้าที่อิหม่าม) กับผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี​ ทั้ง 4 ท่าน ในหัวข้อวิชา อัลกุรอาน ฟิกฮฺ คุตบะฮ์และมรดกพื้นฐาน โดยใช้เวลา​ในการร่วมหลักสูตรรวม 3 วัน​

ความคิดเห็น

comments

About