Thursday, 22/8/2019 | 2:15 UTC+7
i-News

ร้องนานาชาติหยุดยิวจิ๊กเงินภาษีปาเลสไตน์

ศูนย์สิทธิมนุษยชน Al Mezan ออกมาระบุเมื่อวันจันทร์(18 กุมภาพันธ์)ว่ามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินการของอิสราเอลในการหักเงินภาษีของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกสังหารได้รับบาดเจ็บ และถูกจับกุมโดยกองกำลังอิสราเอลผู้ยึดครอง โดยเป็นเงินที่อิสราเอลถือครองอยู่ และต้องจ่ายทั้งหมดให้รัฐบาลปาเลสไตน์

Al Mezan กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำของอิสราเอลเป็นการละเมิดพิธีสารปารีสที่ลงนามในปี 1994 ระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์

ในคำแถลงระบุว่าการกระทำนี้ “เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ละเมิดอำนาจอธิปไตยของชาติ ละเมิดข้อตกลงกองทุนสาธารณะ และข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมด”

Al Mezan องค์กรย้ำว่ารัฐปาเลสไตน์มีความเป็นรัฐอิสระตามที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งทำให้รัฐบาลปาเลสไตน์ได้รับสิทธิในการใช้อำนาจอธิปไตยในระดับภูมิภาค และบริหารกองทุนสาธารณะของตน

นอกจากนี้การตรากฎหมายของอิสราเอลยังเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเวียนนาซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปี 2512 ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ลงนามในข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ศูนย์ Al Mezan ยังกล่าวด้วยว่าการลดเงินเดือนของผู้ถูกควบคุมตัวนั้นบ่อนทำลายความพยายาม และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้อนุสัญญาเจนีวาครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดว่ารัฐผู้ยึดครองต้องจัดสวัสดิการสำหรับผู้ถูกควบคุมตัว และครอบครัวของเขา

ในขณะที่การยึดครองของอิสราเอลไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องนี้ Al Mezan ยังย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอิสราเอลอนุมัติร่างกฎหมายให้หักเงินจำนวน 138 ล้านเหรียญสหรัฐจากรายได้ภาษีของรัฐบาลปาเลสไตน์ โดยอ้างว่าเพื่อหยุดยั้งการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินเดือนให้ชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไว้

ความคิดเห็น

comments

About