Wednesday, 21/8/2019 | 2:38 UTC+7
i-News

ผู้ว่านราฯ เยี่ยมนร.ทุพโภชนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการตามโครงการอาหารเช้าในโรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนพระราชดำริ ที่มีการส่งเสริมภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุพโภชนาการตามโครงการอาหารเช้าในโรงเรียนบ้านค่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณให้ศึกษาธิการจังหวัดไปดำเนินการจัดอาหารเช้าให้นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งโรงเรียนบ้านค่ายนั้นมีจำนวนนักเรียนภาวะทุพโภชนาการจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนบ้านค่าย ซึ่งมีการปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ เช่นไก่ และเป็ด เพื่อนำมาประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนภายในโรงเรียน           

สำหรับโรงเรียนบ้านค่ายเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริ ที่ส่งเสริมภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน โดยในทุกๆเดือนนั้นทางโรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อประมวลข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กว่าอยู่ในเกณฑ์ใด และมีการรายงานผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About