Tuesday, 20/8/2019 | 9:20 UTC+7
i-News

รองผู้ว่าฯ ยะลา เปิดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มัสยิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา

วันพฤหัสบดี (23 พฤษภาคม) นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปี งบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ณ มัสยิดอาบีบักร อัศศิดดิก โรงเรียนพัฒนาวิทยา ชุมชนคนรักถิ่นยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน คณะกรรมการประจำมัสยิด เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้เกิดความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายธรรม การร่วมละศีลอดและการประกอบศาสนกิจร่วมกัน

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About