Saturday, 24/8/2019 | 4:05 UTC+7
i-News

แม่ทัพภาค 4 แสดงความยินดี มอบกระเป๋าเดินทาง แก่ฮุจญาตที่จะไปฮัจญ์

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ร่วมพบปะ แสดงความยินดี พร้อมมอบกระเป๋าเดินทาง ให้แก่ผู้แสวงบุญ จำนวน 60 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนที่จะเดินทางไปแสวงบุญเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ประชาชนซึ่งปฏิบัติงานช่วยเหลือภาครัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้มีโอกาสไปแสวงบุญ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสประกอบพิธีฮัจญ์ ตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

โอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เดินทางโดยสวัสดิภาพ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง มุ่งมั่นในการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีความสุข สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ตามความตั้งใจ ตลอดระยะ 46 วัน ต้องอาศัยความอดทน ดูแลสุขภาพให้ดี และกลับมาอย่างปลอดภัย นำความรู้ประสบการณ์มาเผยแพร่ตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง มาร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About