คุณสมบัติครบรีบเลย “ไอแบงก์” รับสมัครผู้บริหาร (ระดับสูง)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครผู้บริหารสัญญาจ้าง (ระดับสูง) เพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา โดยมีอายุสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  25  กันยายน  – 25 ตุลาคม

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา  สายงานสนับสนุนธุรกิจ รับผิดชอบกลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย,  กลุ่มงานการเงิน, กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ และ กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา รับผิดชอบ 1.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 2.กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ และ3.กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  แต่เมื่อรวมอายุสัญญาจ้างแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  25  กันยายน  – 25 ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th(ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป)  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2650-6999 ต่อ 7059 หรือ 7182

ความคิดเห็น

comments