สภาสันติสุขกะลุวอเหนือ เดินหน้าเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข

วันพฤหัสบดี (28 พฤศจิกายน) ที่ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  ประธานในการจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลกะลุวอเหนือ โดยมี ชุดปฎิบัติการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมกับ ฉก.33 (อ่างเกิบนํ้าบ้านพิกุลทอง) สภ.ตันหยง ปลัดประจำตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ประจำตำบลกะลุวอเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และโต๊ะอิหม่าม เข้าร่วมพูดคุยเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ ประชุม หารือ และรับทราบปัญหาในพื้นที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภาค ประชาชน การสับเปลี่ยนกำลังผลฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ การดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จัดทำเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาสันติสุขตำบลขึ้น ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยตั้งพื้นฐานความเชื่อ หรือปรัชญาในการแก้ไขปัญหาว่า ควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีบทบาทที่สุดในการแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในพื้นที่เข้าใจ รู้สภาพ รู้บุคคล รู้สถานที่ น่าจะดีกว่าบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และบุคคลที่มีความสำคัญ คือ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในตำบล และภาคประชาชนซึ่งอาจจะมาจากโต๊ะครู สถาบันปอเนาะ หรือเจ้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ การจัดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาสันติสุขตำบลกะลุวอเหนือ

ทั้งนี้ สำหรับการจัดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาสันติสุขดังกล่าว จัดขึ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เป็นความรับผิดชอบของชุมชน โดยสภาสันติสุขเป็นเสาหลักที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมุ่งไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และนำสันติสุขอย่างยั่งยืนของพื้นที่ในอนาคต ขอให้ทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาสภาสันติสุขตำบลได้ร่วมแก้ปัญหาจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะได้มีการขับเคลื่อนเพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อเกิดประโยชน์และเกิดสงบสุขของประชาชน

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments