Headlines

ไอแบงก์-รัฐศาสตร์ อบรมต่อยอดความรู้ทางการเงินแก่ น.ศ.รามคำแหง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG&CSR)  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดโลกการเงินอิสลามตามแผน CSR ประจำปี 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง” พร้อมกันนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR)ได้ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี  ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ และดร.นิพนธ์ โซ๊ะเฮง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรปิดท้ายการอบรม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กับคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์  ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดต่อไปยังคนใกล้ชิดด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดโดยบุคลากรของไอแบงก์ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าอบรมหัวข้อเรื่อง“การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล”โดยนางพรทิพา โตวิชัย  ผู้จัดการสำนักเขตธนบุรี และเรื่อง“การเงินการธนาคารอิสลาม” โดย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายชะรีอะฮ์ ช่วงบ่ายอบรมเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป”โดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์  และเรื่อง “การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”(กยศ.) โดย นายธนยศ สมนีย์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารกยศ. ฝ่ายนโยบายรัฐ ติดตามด้วย Workshop  การค้นหาคำตอบจากความรู้ที่ได้รับเสริมทักษะแนวคิดหลักการเงินอิสลามร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ปิดท้ายก่อนจบด้วยการเสวนาเรื่อง “บทบาทของบัณทิตในการพัฒนาสังคม” โดย อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับนักศึกษาที่จะเป็นบัณทิตออกไปสู่สังคมด้วยกับความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคิดเห็น

comments