Headlines

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ผู้บริหารและคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภาคเขต 3 (ภาคใต้)จังหวัดยะลา ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีนามวงค์ ผู้อำหนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณการแพทย์ ระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาค กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดั่งกล่าว ครอบคลุมถึงการร่วมมือพัฒนาการดำเนินการสาธารณสุข เพี่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments