Thursday, 18/7/2019 | 11:37 UTC+7
i-News

“ปศุสัตว์”ลุยตรวจมาตรฐานฮาลาล รองรับตลาดมุสลิมอาเซียน

กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล รองรับตลาดมุสลิมที่มีจำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งของอาเซียน

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า มีความตื่นตัวในเรื่องมาตรฐานสินค้าและสุขภาพอนามัย ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางการค้า และบริการต่างๆ ระหว่างกัน เพราะฉะนั้นไทยจึงต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากการมีประชาชนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น ทั้งด้านการทำงาน การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกอาเซียนจากประเทศที่มีประชากรมุสลิมมาก ทั้งนี้กลุ่มประเทศในอาเซียน มีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน เป็นประชากรมุสลิมประมาณ 300 ล้านคน

น.สพ.อยุทธ์ กล่าวด้วยว่า กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ซึ่งให้ความสำคัญการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคมุสลิมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จากกรมปศุสัตว์ ขณะนี้ก็ได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯสามารถขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการขอรับรองฮาลาลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดงบอุดหนุนให้แก่การบริการการตรวจประเมินทั้งโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วย

“กรมปศุสัตว์คาดหมายว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์จะทำให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากโครงการฯ ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตฯ และผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย” น.สพ.อยุทธ์ ระบุ

น.สพ.อยุทธ์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่ปี 56 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ไปแล้ว 80 แห่ง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 250 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 2,400 ตัวอย่าง รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการรับรองมาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างมาตรฐาน และเป็นการขยายตลาด เพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อผู้บริโภคทุกชาติ ศาสนา ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้านการเป็นครัวโลก ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอีกด้วย

“ตลาดสินค้าฮาลาลยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชากรโลกกว่า 1 ใน 3 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม สินค้าที่ได้เครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นสินค้าที่บริโภคได้ทุกศาสนา ขณะที่ในอาเซียนที่มีประชากรรวม 600 ล้านคน จำนวนนี้ 300 ล้านคนเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงนับได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก” น.สพ.อยุทธ์ กล่าว

ความคิดเห็น

comments

About