Monday, 22/7/2019 | 10:05 UTC+7
i-News

กอจ.เชียงใหม่เตรียมจัดงานถนนฮาลาลบ้านฮ่อ

6 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามมัสยิดบ้านฮ่อ เชียงใหม่ นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมการจัดงาน Halal Street-Hilal Towm:Staage Show 2015 ถนนบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2558 โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับความร่วมมือจาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทกาแลไนท์บาซาร์ จำกัด
สืบเนื่องจากปี 2555 คณะกรรมการอิสลาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียวใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาย่านการค้าพาณิชย์ถนนฮาลาล หรือ “Halal Street จังหวัดเชียงใหม่ 2012” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเทียว และบุคคลทั่วไป ในการซื้อขายสินค้าฮาลาล และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ โดยคัดเลือกพื้้นที่นำร่องโครงการได้แก่ ชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านฮ่อ ซึ่งมีความพร้อมในเชิงสถานที่ บุคลากร และอยู่ในย่านท่องเที่ยวไนท์บาซาร์ ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมย่านการค้าพาณิชย์ถนนฮาลาล (Halal Food Street-Hilal Town Stage Show 2015) ณ ถนนบ้านฮ่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการแสดงบนเวที การสาธิตการทำอาหารมุสลิม
เพื่อเป็นการกระตุ้นพื้นที่ดังกล่าวอันจะเป็นกิจกรรมตอกย้ำ สร้างความต่อเนื่อง ในการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าฮาลาล และจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ พื้นที่ในชุมชนมุสลิมบ้านฮ่อ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการพัฒนาย่านท่องเที่ยวดังกล่าวจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าผลิตภํณฑ์ฮาลาล ของเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนคตต่อไป โดยกำหนดการจัดงานครั้งนี้ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.
พี่น้องท่านใด ประสงค์ อยากเปิดบูช ในงาน แจ้งความจำนงได้ที่ คุณหนูนา 087-3033429 คุณอิดริด 086-6150068 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจองด่วน

i-News Daily 58-01-07-159m

ความคิดเห็น

comments

About