Thursday, 18/7/2019 | 11:58 UTC+7
i-News

พระ-นักการเมืองท้องถิ่น-องค์กรพุทธเชียงใหม่ ร่วมลงนามค้านนิคมฮาลาลบี้ผู้ว่ายกเลิกโครงการ

คณะสงฆ์เชียงใหม่พร้อมด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, สันนิบาตเทศบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรชาวพุทธเชียงใหม่ รวม 12 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เตรียมนำหนังสือเข้ายื่นถึงผู้ว่าฯ วันอังคาร (16 กุมภาพันธ์) ลั่นให้ลบทิ้งโครงการออกจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

วันจันทร์ (15 กุมภาพันธ์) ที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการหารือเกี่ยวกับประเด็นการคัดค้านความพยายามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำโดยนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ถอนโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลออกจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 12 องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่, พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ เป็นต้น

โดยเนื้อหาและข้อเรียกร้องในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ระบุเหตุผลในการคัดค้านโดยอ้างว่า เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้านตามมาในพื้นที่ ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิต พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถอนโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลออกจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งไม่ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จัดสร้างนิคมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด หากพบว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ยังคงมีความพยายามจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด

ความคิดเห็น

comments

About