Monday, 19/8/2019 | 6:41 UTC+7
i-News

งานแสดงสินค้าเชียงใหม่ฮาลาลนานาชาติครั้งที่ 2 5-8 กุมภานี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันอาหาร, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมแถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ฮาลาลนานาชาติครั้งที 2 “The 2nd Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015” ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทุกภาคในประเทศ และจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มาจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้แสดงสินค้าได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน และกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

i-News Daily 58-01-16-172m

ความคิดเห็น

comments

About