Sunday, 17/2/2019 | 1:27 UTC+7
i-News

คุรุสภายก อธิการฯฟาฏอนี “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 “ครูดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในวันครู 16 มกราคมของทุกปี ปีนี้ยก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2558
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 ที่หอประชุมคุรุสภา โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นวันครู ซึ่งมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถือเป็นครูแผ่นดิน โดยในช่วงเช้าส่วนตัวคิดถึงพระคุณของแม่ซึ่งเป็นครูเหมือนกัน และดีใจที่พบกับคุณครูที่เคยสอนทั้งสองท่าน
อย่างไรก็ตาม การจะทำให้การศึกษาของประเทศก้าวหน้านั้น ต้องคิดตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยต้องทำอย่างตั้งใจ เสียสละ และอดทน และต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ขอฝากให้ครูทุกคนเตรียมการสร้างบุคลากรในอนาคต สอนเด็กให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ให้ขัดแย้งและมีเหตุผลไม่ถูกชักนำและมีระเบียบวินัย อีกทั้งต้องพัฒนาครูและนักเรียนให้สอดคล้องกัน โดยรัฐบาลพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขและขอให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ซึ่งในปีนี้คุรุสภาโดยศาสตรจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ประธานกรรมการคุรุสภา ได้มีประกาศเชิดชูเกียรติคุณบุคคล และนิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 7 ราย แยกเป็นบุคคล 6 ท่าน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  และนิติบุคคล 1 องค์กร
i-News Daily 58-01-17-173m
d4472

ความคิดเห็น

comments

About