Sunday, 18/8/2019 | 11:20 UTC+7
i-News

อิสราเอลฉีดยาฆ่าหญ้าชายแดนกาซา ส่งผลกระทบต่อแปลงเกษตรในกาซา

กระทรวงเกษตรปาเลสไตน์ได้ออกมาเตือนประชาชนในท้องถิ่นโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลจะดำเนินการในการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชตามแนวชายแดนติดกับฉนวนกาซา ในระหว่าางวันที่ 25 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม โดยจะฉีดลึกเข้ามาในฉนวนกาซา ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวปาเลสไตน์

เครือข่ายเฝ้าระวังตะวันออกกลาง รายงานว่า “นี่เป็นกิจกรรมที่อิสราเอลทำเป็นประจำทุกปี โดยจะดำเนินการในช่วงปลายปี เพื่อกำจัดวัชพืชตามแถบฟาร์มในแนวชายแดน” Younis Al-Zaytouniyeh อธิบดีกระทรวงเกษตรในฉนวนกาซา กล่าว

Younis ระบุว่า สารกำจัดศัตรูพืชของอิสราเอลได้ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวปาเลสไตน์ โดยปีที่ผ่านมาพืชผลทางการเกษตรของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายหนักจากการดำเนินการดังกล่าวของอิสราเอล

สำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในฉนวนกาซาได้แจ้งกระทรวงเกษตรปาเลสไตน์เกี่ยวกับแผนการดำเนินการดังกล่าวของอิสราเอลในการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช

ความคิดเห็น

comments

About