Monday, 15/7/2019 | 8:38 UTC+7
i-News

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคืนความสุขให้คนตานี ผ้าดี ที่ชายแดนใต้

       วันนี้ (23 ธันวาคม 2557) ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน คืนความสุขให้คนตานี KAIN DI SALATAN (กัยน์ ดี สลาตัน) ผ้าดี ที่ชายแดนใต้” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
d3817
       ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดกระบวนการพูดคุยอย่างสันติสุข ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้นำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
       ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนตานี ในโครงการ KAIN DI SALATAN (กัยน์ ดี สลาตัน) มุ่งหวังที่จะนำแนวทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้ามาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ผสมผสานกับกิจกรรมบันเทิง เสริมสร้างอาชีพ ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน และสร้างความสุข กิจกรรมมีการแสดงวัฒนธรรม โขนเยาวชนต้นแบบ จ.ปัตตานี การแสดงคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนตานี โดย ศิลปิน นักร้อง นักแสดงชื่อดัง การเดินแฟชั่นโชว์ จากกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมผ้าจังหวัดนราธิวาส ตลอดจน การจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการ “ผ้าดี ที่ชายแดนใต้” กว่า 20 ร้าน บริเวณด้านข้างหอประชุมด้วย

ความคิดเห็น

comments

About