Friday, 22/3/2019 | 10:21 UTC+7
i-News

สตง.สั่งทบทวน TOR ปรับปรุงคลองระบายน้ำ 1.8 พันล้าน ส่อล็อกสเปกเครื่องสูบน้ำ

สตง. ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง “อธิบดีกรมชลประทาน” ให้ทบทวนการออกประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 วงเงิน 1.8 พันล้าน หลังพบกำหนดเงื่อนไขเครื่องสูบน้ำ ไม่เป็นธรรม เข้าข่ายกีดกันผู้ผลิตทั่วไป พร้อมให้แจ้งผลการพิจารณา นำส่งเอกสารหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอให้ทบทวนการประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา วงเงิน 1,875,366,231.51 บาท

สตง.ระบุว่า ได้ตรวจสอบประกาศประกวดราคาโครงการนี้ พบว่า การกำหนดคุณสมบัติตามรายละเอียดวิศวกรรม ข้อ 8.1 กำหนดให้ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป แยกชิ้น ได้รับการออกแบบและผลิตโดยตรง จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำหรือโรงงานที่ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำรับรองและได้รับมาตรฐาน ISO และรายละเอียดด้านวิศวกรรม ข้อ 9.2.3 ระบุให้เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ทด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานในทวีปยุโรปหรือ สหรัฐอเมริกา เป็นการกำหนดรายละเอียดที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ผลิตรายอื่นสูญเสียโอกาสในการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ทวิ และการกำหนดประเทศผู้ผลิตเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1205/5318 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2538 นอกจากนี้อาจเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว83 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550

“สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นควรให้กรมชลประทาน พิจารณาทบทวนการดำเนินการให้ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายอื่นได้เข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเพื่อรักษาประโยชน์ของกรมชลประทาน และแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประกอบการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินผ่นดิน พ.ศ.2542” หนังสือ สตง.ระบุ

ความคิดเห็น

comments

Tags:
About