Sunday, 18/8/2019 | 11:29 UTC+7
i-News

ฝรั่งเศสแก้กฎหมายยกระดับสถานะสัตว์

รัฐสภาฝรั่งเศสมีมติผ่านร่างกฎหมาย แก้ไขสถานภาพทางกฎหมายของสัตว์ในประมวลกฎหมายอาญา หลังตกเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดมากว่า 1 ปี โดยแก้ไขจากเดิมที่เคยถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียน เมื่อปี 2347 ว่า หมายถึงสัตว์ที่ใช้แรงงานในฟาร์ม มีสถานะเช่นเดียวกับสิ้นค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถถูกเป็นเจ้าของได้ เปลี่ยนนิยามใหม่เป็น “สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก”

ด้านองค์กรเอฟเอ็นเอสอีเอ ซึ่งเป็นองค์กรด้านการเกษตร แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกับนักการเมืองบางกลุ่ม โดยระบุว่ากฎหมายนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มฟาวเดชัน ออฟ เธอร์ตี มิลเลียน เฟรนด์ส ผู้ผลักดันประเด็นนี้ มองว่า นับเป็นความก้าวหน้าของประเทศในทางหนึ่ง ซึ่งล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านในกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) อย่างมาก และหวังว่ากฎหมายนี้จะช่วยหยุดพฤติกรรมการกระทำทารุณสัตว์

โดย เรอา อูแตง ประธานกลุ่มฟาวเดชัน ออฟ เธอร์ตีฯ กล่าวว่า “ศาลฝรั่งเศสจะพิจารณาบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำสิ่งโหดร้ายต่อสัตว์ได้อย่างไร เมื่อมันมีสถานะไม่ต่างอะไรไปจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเท่านั้น”

ความคิดเห็น

comments

About